Wedstrijdreglement Dagschotel

Wedstrijdreglement Dagschotel

 

1. Concept van de wedstrijd Knooppunter
De wedstrijd wordt georganiseerd door Uitgeverij Lannoo/Knooppunter. Deelnemers kunnen de wedstrijdvraag beantwoorden en een inschatting maken van het aantal unieke deelnemers dat zal deelnemen aan de wedstrijd tem 31/10/18. De wedstrijd is van toepassing op de site van Knooppunter tem 31/10/18. De eerste vijf deelnemers die het juiste aantal deelnemers het dichtst benaderen winnen het boek Dagschotel van Johny Voners.

 

2. Looptijd en timing wedstrijd
De wedstrijd loopt van 27 september 2018 tot en met 31 oktober 2018, 23.59u en de winnaars worden op 5 november 2018 geselecteerd. De winnaars worden door Lannoo op de hoogte gebracht. De wedstrijd staat open voor alle personen met uitzondering van werknemers van Uitgeverij Lannoo (zij kunnen wel deelnemen maar niet winnen). Deelnemen kan enkel tussen bovenstaande tijdstippen. U mag 1 keer deelnemen aan de wedstrijd. Bij meerdere deelnames wordt enkel rekening gehouden met de eerste inzending. Laattijdige deelnames worden niet ontvankelijk verklaard en komen bijgevolg niet in aanmerking voor de toekenning van de prijs. De winnaars worden verwittigd via e-mail. Hun namen kunnen nadien ook op onze blog-, Twitter- en Facebookpagina worden vermeld.

 

3. Prijzen
Eerste vijf prijzen : het boek Dagschotel van Johny Voners twv 25,99 euro.

 

4. Deelname aan de wedstrijd
Deelnemen aan de wedstrijd kan door het invullen van uw gegevens (Naam, voornaam, e-mailadres, geslacht en geboortedatum) en het beantwoorden van onze wedstrijd- en schiftingsvraag. Indien bovenstaande gegevens niet correct of onvolledig zijn ingevuld komt u niet in aanmerking voor onze prijzen. De prijzen worden uitgereikt aan de deelnemers die het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benaderen. Deelname aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de organisatoren. Uitgeverij Lannoo behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

 

5. Uitloten van de winnaars
De winnaars worden op 05/11/18 geselecteerd. De winnaars worden persoonlijk verwittigd via Uitgeverij Lannoo. De winnaars hebben t.e.m. 12/11/2018 de tijd (na de persoonlijke verwittiging via mail) om te reageren. Indien Uitgeverij Lannoo geen reactie ontvangt na die dag wordt een nieuwe winnaar geselecteerd en maakt de eerste winnaar geen aanspraak meer op zijn/haar prijs.
Laattijdige deelnames worden niet ontvankelijk verklaard en komen bijgevolg niet in aanmerking voor de toekenning van de prijs. Er wordt geen correspondentie gevoerd over het juiste antwoord op de schifitingsvraag.
 

6. Toekenning van de prijzen
Uitgeverij Lannoo kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het eventuele in gebreke blijven van de partner m.b.t. de overhandiging van de prijs of m.b.t. defecten en tekortkomingen aan de prijs. Uitgeverij Lannoo is niet verplicht, indien de leverancier in gebreke blijft de prijs te overhandigen of een andere prijs te verstrekken.

 

7. Privacy
De gegevens die u in het wedstrijdformulier invult worden veilig opgeslagen in onze database. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden nooit aan derden verstrekt of verkocht.
Toegang tot uw gegevens hebben uitsluitend de door Uitgeverij Lannoo aangewezen personen m.b.t. het selecteren van de winnaar. Enkel in geval van een opt-in voor de nieuwsbrief van Uitgeverij Lannoo zijn wij gerechtigd persoonlijke gegevens die vrijwillig door bezoekers zijn verstrekt op te slaan of te verwerken. Deze informatie kan worden gebruikt om met de bezoeker in contact te treden.

 

Tielt, 26 september 2018