Gebruikersvoorwaarden

Dit is de website van knooppunter.com, een uitgave van Uitgeverij Lannoo nv

Maatschappelijke zetel: Kasteelstraat 97, B - 8700 Tielt

BTW-nummer: BE 446.201.582

Toepasselijkheid
Aansprakelijkheid
Links naar andere websites
Gedragsregels omtrent de bezoekersreacties op artikelen
Uw registratie
Privacy
Intellectuele eigendomsrechten


Toepasselijkheid

Deze disclaimer is van toepassing op de website Knooppunter.com. Elk bezoek aan Knooppunter.com is onderworpen aan deze disclaimer. Door zijn bezoek aan deze website stemt de bezoeker stilzwijgend in met de toepasselijkheid van de disclaimer.

top


Aansprakelijkheid

Uitgeverij Lannoo nv streeft ernaar dat de informatie op deze website up-to-date, betrouwbaar en volledig is. De raadpleging en het gebruik van de website gebeurt op risico van de bezoeker. Uitgeverij Lannoo nv geeft geen waarborg aangaande de juistheid, volledigheid en de accuraatheid van de informatie op de website, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie. Zij is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die de bezoeker zou lijden in het kader van het bezoek aan deze website. Uitgeverij Lannoo nv is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in het netwerk. Zij behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaandelijke kennisgeving de opbouw, de inhoud van haar diensten en/of website te optimaliser

top


Links naar andere websites

De website bevat meerdere links naar websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat Uitgeverij Lannoo nv deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze sites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft Uitgeverij Lannoo nv enige waarborg over de geschiktheid, juistheid of volledigheid van deze websites. Uitgeverij Lannoo nv kan nooit verantwoordelijk worden geacht voor schade in het kader van het bezoek aan deze websites.

top


Gedragsregels omtrent de bezoekersreacties op artikelen

Deze regels zijn van toepassing wanneer u zich als bezoeker van Knooppunter.com registreert op de site en on line reageert en/of discussieert met andere bezoekers van deze website.

Registreren
Door u te registreren verklaart u dat de gegevens die u meedeelt persoonlijke gegevens zijn die correct en nauwkeurig zijn. U bent meerderjarig. Enkel met een volledig ingevuld registratieformulier kan u zich registreren en online reageren en discussië

Door de registratie aanvaardt u dat uw naam, voornaam en woonplaats worden bekendgemaakt. Uw e-mailadres maken wij niet bekend. U mag de persoonsgegevens van andere bezoekers aan deze website niet gebruiken voor commercië

Klachten
Indien u meent dat bepaalde informatie op Knooppunter.com een inbreuk vormt op de wet kan u dit melden aan info@knooppunter.com. Knooppunter.com onderzoekt elke kritiek of klacht die u uit, en neemt zo snel mogelijk de passende maatregelen (o.m. verwijdering van de betrokken informatie).

Gedragsregels
U bent verantwoordelijk voor de reacties die u online zet

 • Reacties die het privéleven of de goede naam van anderen aantasten
 • Stalking, lasterlijke reacties, scheldpartijen, grove beledigingen
 • Reacties die een uiting zijn en/of aanzetten tot rassenhaat, racisme, negationisme en discriminatie, van welke aard ook
 • Reacties strijdig met de openbare orde en de goede zeden
 • Het publiceren van pornografische afbeeldingen en pedofilie
 • Reacties die eigenlijk een vorm van reclame beogen, spamming, jobaanbiedingen
 • Links naar andere websites
 • Schending van de intellectuele eigendommen
 • Inbreuken op intellectuele rechten van Knooppunter.com of anderen
 • Hacken of poging tot hacken van Knooppunter.com
 • Reacties die een bedreiging inhouden
 • Reacties waarin niet fatsoenlijk wordt omgegaan met (de mening van) anderen.

top


Uw registratie

Voor sommige diensten aangeboden op Knooppunter.com wordt de bezoeker ertoe uitgenodigd om zijn persoonsgegevens mee te delen. De bezoeker gaat uitdrukkelijk akkoord om:

 • a) correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier en om
 • b) deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk te actualiseren.

Uitgeverij Lannoo behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de registratie en / of de gevraagde dienst te schorsen of te weigeren.

top


Privacy

Voor onze privacy policy zie hier.

top


Intellectuele eigendomsrechten

De op onze websites verstrekte informatie en geleverde diensten, alsook elke software dienstig voor het gebruik hiervan zijn beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten, die exclusief toebehoort aan Uitgeverij Lannoo. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commercië

Het opslaan van informatie van onze website in een database is uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van het automatisch '

U mag zonder onze toestemming wel onze artikels gebruiken of reproduceren als privé-persoon voor eigen gebruik, of als bedrijf voor beperkt, intern en niet-commercieel gebruik.

Voor meer informatie hierover kan u terecht op www.reprocopy.be

top