Skip to main content

hlnfietstcommunity

Gebruikersvoorwaarden

Dit is de website van knooppunter.com, een uitgave van Uitgeverij Lannoo nv

Maatschappelijke zetel: Kasteelstraat 97, B - 8700 Tielt

BTW-nummer: BE 446.201.582

Toepasselijkheid
Aansprakelijkheid
Links naar andere websites
Gedragsregels omtrent de bezoekersreacties op artikelen
Uw registratie
Privacy
Intellectuele eigendomsrechten

Toepasselijkheid

Deze disclaimer is van toepassing op de website Knooppunter.com. Elk bezoek aan Knooppunter.com is onderworpen aan deze disclaimer. Door zijn bezoek aan deze website stemt de bezoeker stilzwijgend in met de toepasselijkheid van de disclaimer.

top

Aansprakelijkheid

Uitgeverij Lannoo nv streeft ernaar dat de informatie op deze website up-to-date, betrouwbaar en volledig is. De raadpleging en het gebruik van de website gebeurt op risico van de bezoeker. Uitgeverij Lannoo nv geeft geen waarborg aangaande de juistheid, volledigheid en de accuraatheid van de informatie op de website, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie. Zij is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die de bezoeker zou lijden in het kader van het bezoek aan deze website. Uitgeverij Lannoo nv is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in het netwerk. Zij behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaandelijke kennisgeving de opbouw, de inhoud van haar diensten en/of website te optimaliseren of aan te passen. Een tijdelijk(e) oponthoud of onbeschikbaarheid hierdoor kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere financiële compensatie.

top

De website bevat meerdere links naar websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat Uitgeverij Lannoo nv deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze sites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft Uitgeverij Lannoo nv enige waarborg over de geschiktheid, juistheid of volledigheid van deze websites. Uitgeverij Lannoo nv kan nooit verantwoordelijk worden geacht voor schade in het kader van het bezoek aan deze websites.

top

Gedragsregels omtrent de bezoekersreacties op artikelen

Deze regels zijn van toepassing wanneer u zich als bezoeker van Knooppunter.com registreert op de site en on line reageert en/of discussieert met andere bezoekers van deze website.

Registreren
Door u te registreren verklaart u dat de gegevens die u meedeelt persoonlijke gegevens zijn die correct en nauwkeurig zijn. U bent meerderjarig. Enkel met een volledig ingevuld registratieformulier kan u zich registreren en online reageren en discussiëren. De voornaam en familienaam die u opgeeft stemmen overeen met de werkelijkheid. Het paswoord dat u kiest en waarmee u zich registreert is persoonlijk, en u geeft dit niet door aan derden. U ontvangt na registratie een bevestigings e-mail van ons.

Door de registratie aanvaardt u dat uw naam, voornaam en woonplaats worden bekendgemaakt. Uw e-mailadres maken wij niet bekend. U mag de persoonsgegevens van andere bezoekers aan deze website niet gebruiken voor commerciële doeleinden. U geeft aan Knooppunter.com de toestemming om de informatie die u online zet op Knooppunter.com te verspreiden, te gebruiken, te verwerken, te vertalen, en aan te passen, en dit op alle media van Uitgeverij Lannoo. Met “informatie” wordt bedoeld alle teksten, reacties, foto’s, filmpjes, muziek en geluidsfragmenten. Als de informatie aan derden toebehoort, zorgt u voor hun voorafgaande schriftelijke toestemming tot publicatie. U vrijwaart Uitgeverij Lannoo voor mogelijke claims van derden m.b.t. hun auteursrechtelijke of andere rechten op deze informatie.

Klachten
Indien u meent dat bepaalde informatie op Knooppunter.com een inbreuk vormt op de wet kan u dit melden aan info@knooppunter.com. Knooppunter.com onderzoekt elke kritiek of klacht die u uit, en neemt zo snel mogelijk de passende maatregelen (o.m. verwijdering van de betrokken informatie).

Gedragsregels
U bent verantwoordelijk voor de reacties die u online zet; dit geldt zowel voor teksten, foto’s, muziek als audiovisueel materiaal. De publicatie van uw reactie impliceert niet dat Knooppunter.com die mening ook deelt of ondersteunt. Al uw reacties die beantwoorden aan volgende kenmerken zijn verboden. Zij worden zonder kennisgeving verwijderd. Knooppunter.com kan daarnaast op elk ogenblik een einde maken aan uw registratie indien u deze gedragsregels herhaaldelijk niet eerbiedigt.

 • Reacties die het privéleven of de goede naam van anderen aantasten;
 • Stalking, lasterlijke reacties, scheldpartijen, grove beledigingen;
 • Reacties die een uiting zijn en/of aanzetten tot rassenhaat, racisme, negationisme en discriminatie, van welke aard ook;
 • Reacties strijdig met de openbare orde en de goede zeden;
 • Het publiceren van pornografische afbeeldingen en pedofilie;
 • Reacties die eigenlijk een vorm van reclame beogen; spamming; jobaanbiedingen;
 • Links naar andere websites;
 • Schending van de intellectuele eigendommen;
 • Inbreuken op intellectuele rechten van Knooppunter.com of anderen;
 • Hacken of poging tot hacken van Knooppunter.com;
 • Reacties die een bedreiging inhouden;
 • Reacties waarin niet fatsoenlijk wordt omgegaan met (de mening van) anderen.

top

Uw registratie

Voor sommige diensten aangeboden op Knooppunter.com wordt de bezoeker ertoe uitgenodigd om zijn persoonsgegevens mee te delen. De bezoeker gaat uitdrukkelijk akkoord om:

 • a) correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier en om
 • b) deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk te actualiseren.

Uitgeverij Lannoo behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de registratie en / of de gevraagde dienst te schorsen of te weigeren.

top

Privacy

Uitgeverij Lannoo neemt de nodige maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens.
Bij een bezoek aan onze website zamelen wij mogelijk volgende persoonsgegevens in : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, bankrekeningnummer, en e-mailadres.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt door Uitgeverij Lannoo nv, Kasteelstraat 97, 8700 Tielt om deze te gebruiken voor administratie, marketing of marktonderzoek. Zij kunnen worden doorgegeven aan commerciële partners. Uw persoonsgegevens kunnen tevens gebruikt worden voor direct marketingdoeleinden.

Uitgeverij Lannoo kan de persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in dit 'privacy-beleid'. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

De bezoeker heeft het recht op inzage en verbetering na schriftelijke aanvraag.

Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan bekomen worden bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Wij verzamelen ook mogelijk niet-persoonlijke gegevens over de bezoekers, zoals bijvoorbeeld welk besturingssysteem of internetbrowser deze gebruiken.

Op onze website gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) om uw voorkeuren en informatie te registreren zoals hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst om ervoor te zorgen dat u niet herhaaldelijk dezelfde advertenties ontvangt.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze sites.

Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven handelingen, kunt u ons contacteren per brief op het adres vermeld bovenaan deze disclaimer.

Als u van geen enkel bedrijf nog mailings, telefonische oproepen of e-mails wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond:

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web:

 • kan u van ons telefonische oproepen krijgen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen
 • kan u telefonisch gecontacteerd worden door andere bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn.

Wenst u dit niet, stuur een e-mail naar info@Knooppunter.com


Als u ons via het web uw e-mailadres meedeelt:

 • kan u van ons e-mails verkrijgen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen.
 • kunnen wij uw e-mailadres doorgeven aan commerciële partners die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.

Wenst u dit niet, schrijf u dan uit via deze link unsubscribe


Als u ons via het web uw postadres meedeelt:

 • kan u in de toekomst van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen:
 • kan u mailings ontvangen van commerciële partners die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.

Wenst u dit niet, stuur een e-mail naar info@Knooppunter.com

In dit laatste geval dient u ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen.
Als u meent dat onze site niet in overeenstemming is met ons 'privacy-beleid', neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het adres vermeld bovenaan deze disclaimer.

top

Intellectuele eigendomsrechten

De op onze websites verstrekte informatie en geleverde diensten, alsook elke software dienstig voor het gebruik hiervan zijn beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten, die exclusief toebehoort aan Uitgeverij Lannoo. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden verleend mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Uitgeverij Lannoo.

Het opslaan van informatie van onze website in een database is uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.

U mag zonder onze toestemming wel onze artikels gebruiken of reproduceren als privé-persoon voor eigen gebruik, of als bedrijf voor beperkt, intern en niet-commercieel gebruik.

Voor meer informatie hierover kan u terecht op www.reprocopy.be

top